Cochav Aluminium Logo

MY POINT OF VIEW

תקנון תחרות

 

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

חברת פ.א. כוכב 2018 בע”מ (להלן: “החברה”) מכריזה על תחרות אשר בסופה יוגרל בין המשתתפים:

במקום הראשון – יקבל הזוכה שובר לסופ”ש זוגי במלון בראשית,

במקום השני – יקבל הזוכה שואב אבק דייסון דגם V-11,

ובמקום השלישי –  שובר לארוחה זוגית בשווי 1000 ש”ח.

תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל התחרות.

 

 התחרות:

 • התחרות תבוצע באמצעות ה”פייסבוק” מתאריך 5/5/21 בשעה 17:00 ותסתיים ביום 12/5/21 בשעה 23:59. 

התחרות תתבצע כמפורט להלן:

 • כל לקוח של החברה יוכל לפרסם תמונה / תמונות ובה / בהם תיאור של מוצרי החברה שמותקנים בביתו. התמונות יועלו על ידי הלקוח כתגובה לדף העסקי בפייסבוק של החברה.
 • החברה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי מהי התמונה / תמונות המוצלחות ביותר מבחינתה ותעניק פרסים לתמונות הזוכות כמפורט לעיל.
 • במסגרת השיקולים של החברה בדבר התמונה הזוכה יבחנו רגע מרגש שנשקף מהחלון/ נוף שובה לב/ יצירתיות/ כל דבר מרגש אחר!
 • לזוכה תשלח הודעה בדבר זכייתו.
 • האחריות על מסירת הפרטים המדויקים של כל משתתף בתחרות תחול רק על המשתתף.
 • על הזוכה בתחרות לממש את זכייתו בהתאם לתנאים ובמועדים הנקובים בשובר הזכיה.
 • תוצאות התחרות הן תוצאות סופיות ואי אפשר לערער עליהן.
 • הזוכה בתחרות אינו רשאי להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 • בני משפחה ועובדי החברה אינם רשאים להשתתף בתחרות.
 • משתתפים אשר לא ימלאו את תנאי התחרות, ייפסלו ובמקומם יבחר באקראי זוכה אחר אשר עמד בכל תנאי התחרות.
 • הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הפרסים כפי שהוגדרו בתקנון זה. כל הוצאה אחרת למטרת מימוש הפרס כמו הוצאות נסיעה, הוצאות בגין מגבלות מיוחדות של הזוכה ועוד יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

 

תנאי ההשתתפות בתחרות:

 • לצורך ההשתתפות בתחרות ייחשב כל אדם אשר גילו הוא מעל גיל 18 שנים.
 • התחרות ללקוחות כוכב בלבד.
 • ההשתתפות בתחרות חלה על אחריותו הבלעדית של המשתתף, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באף נזק העלול להיגרם למשתתף כתוצאה מההשתתפות בכל שלב של הפעילות, מזכייתו בפרס או ממימוש ושימוש בפרס.
 • מנהלי התחרות מצהירים במפורש כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, ובכל מקרה של השתתפות בפעילות לא תהיה למשתתף כל עילה או תביעה הקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות, לניהול הפעילות, לתוצאות הפעילות או לכל הכרוך , אלא עד לגובה עלות הפרס בלבד.
 • הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי ובכל מקרה של תביעה, זכויות  הדיון בכל תביעה תהיה רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.

.Cochav Aluminum Co

© Copyright 2018 Cochav Aluminum. | Company No. 3130963 | VAT No. 694925088 

נגישות